Regulamin

Regulamin konferencji „Global Beauty Congress” Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Platformy Global Beauty Congress

Regulamin określa warunki użytkowania platformy online pod nazwą Global Beauty Congress, która organizowana jest przez Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 2 Dostęp do platformy będzie możliwy po wcześniejszym założeniu konta na platformie i wykupieniu dostępu do wybranych lekcji, lub wybrania darmowych lekcji ze strefy FREE.

§2
DEFINICJE

Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji.
Organizator – spółka pod nazwą: Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska z siedzibą w 40-114 Katowice ul. Ściegiennego 2, NIP: 6462597171, REGON: 240780650.
Platforma – oznacza udostępnioną przez Organizatora platformę online pod nazwą: „Global Beauty Congress”
Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w platformie poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
Potwierdzenie zgłoszenia – automatyczny komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji.
Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Platforma adresowana jest do: kosmetyczek, kosmetologów, linergistek, trychologów, lekarzy, pasjonatów branży beauty Oficjalny serwis internetowy platformy znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://globalbeautycongress.com

W ramach platformy udostępniane będą lekcje z dziedzin wskazanych przez organizatora. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Platformę i obowiązują wszystkich Uczestników.

Warunkiem korzystania z platformy jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej platformy
W celu rejestracji uczestnik zobowiązany jest podać wszystkie obowiązkowe dane takie jak: Imię, Nazwisko, E-mail.
Na utworzonym koncie zostanie przydzielony dostęp do wykupionych lekcji.
Użytkownik ma prawo do wyświetlania lekcji przez 30 dni po zakupie.
Użytkownik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.

§4
WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:
a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.
b) Dostęp do konta poczty elektronicznej.
c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.
9. Konferencja ma charakter zamknięty

§5
Reklamacje

Wszelkie reklamacje użytkowników platformy wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres e mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę zakupu, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§6
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Organizator: Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska z siedzibą w 40-114 Katowice ul. Ściegiennego 2 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych są szyfrowane.

§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązany są do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Uczestnikom zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym

§8
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

§9
OPŁATY

Informacja na temat wysokości opłat za użytkowanie platformy jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego platformy. Opłatę za użytkowanie platformy należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego platformy. Brak uregulowania należności za użytkowanie platformy i w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego platformy upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego platformy. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego platformy. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia użytkowania platformy i obowiązują wszystkich Uczestników.